Personal tools
You are here: Home » Dokumenty i opracowania » Projekty demonstracyjne PEMP » EKOWOD » Oczyszczalnia ścieków ZWiUK EKOWOD w Namysłowie

Oczyszczalnia ścieków ZWiUK EKOWOD w Namysłowie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie zarządza siecią kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Namysłów posiada sieć kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej. Do oczyszczalni ścieki dopływają grawitacyjnie. Ścieki dopływające do oczyszczalni stanowią mieszaninę ścieków komunalnych i przemysłowych. Głównymi zakładami wywierającymi wpływ na skład ścieków surowych są Browar Namysłów i Schöller – Nestle Sp. z o.o.. Do oczyszczalni dopływają również ścieki z terenów wiejskich, tj. z Kamiennej, Michalic i Józefkowa. Ścieki te dopływają do kanalizacji miejskiej poprzez system rurociągów tłocznych i pompowni.

Do oczyszczania ścieków zastosowano następujący układ technologiczny.

Ścieki surowe podczyszczone są mechanicznie na kracie i w piaskownikach . Następnie płyną do pompowni głównej , która przetłacza je do części biologicznej. W części biologicznej oczyszczalni zastosowano reaktory pracujące w układzie A2O (trójstopniowe biologiczne oczyszczanie), przystosowane do prowadzenia procesów nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji biologicznej. Składniki organiczne rozpuszczone i zawieszone ulegają biochemicznemu rozkładowi w komorze defosfatacji oraz 3 komorach denitrifikacyjno – nitryfikacyjnych (KDF l, KDNN l, KDNN 2 i KDNN 3). Defosfatacja ścieków prowadzona jest w beztlenowym zbiorniku o wstępnym minimalnym czasie zatrzymania 2 godzin, dokąd zawracany jest osad z osadnika wtórnego w ilości ok. 40 %. Procesy denitryfikacji i nitryfikacji zachodzą w dwóch strefach reaktorów biologicznych (KDNN) z osadem czynnym (zawiesina mikroorganizmów, składająca się z skupisk bakteryjnych, tzw. kłaczków osadu czynnego oraz mikroorganizmów towarzyszących). Sprężone powietrze wprowadzone do tlenowej strefy reaktora biologicznego za pomocą dyfuzorów, dostarcza mikroorganizmom niezbędnego tlenu oraz miesza zawartość komory zwiększając kontakt ścieków z osadem czynnym. W tej części komory zachodzi proces nitryfikacji. W części anoksycznej (bardzo niskie stężenie tlenu rozpuszczonego), następuje denitryfikacja. Przy deficycie tlenu w tej części komory mikroorganizmy wykorzystują tlen z powstałych w toku procesu tlenków azotu, uwalniając w ten sposób azot do atmosfery ze ścieków zawracanych w procesie recyrkulacji wewnętrznej. Napowietrzanie części tlenowej komór, w zależności od istniejącego zapotrzebowania, sterowane jest sondami tlenowymi rozmieszczonymi w komorach.

Z reaktorów biologicznych ścieki odpływają grawitacyjnie do odbiornika przez osadnik wtórny, przelew pomiarowy, kanał labiryntowy i kaskadę napowietrzającą. W osadniku wtórnym zachodzi oddzielenie ścieków i osadu czynnego.

Do unieszkodliwiania osadu nadmiernego zastosowano wydzieloną komorę tlenowej stabilizacji, na którą zaadoptowano jeden ze starych osadników Imhoffa. W komorze tej wydzielono kieszeń na zagęszczacz osadu, z którego osad kierowany jest do odwadniania na taśmową prasę filtracyjną. Osad odwodniony wywożony jest do rolniczego wykorzystania.

W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia techniczne:

 • krata mechaniczna typu HUBER, o prześwicie 7 mm, z praską śrubową do odwadniania skratek;
 • dwa piaskowniki pionowe o średnicy 3,8 m i głębokości czynnej przepływowej 2,16 m, wyposażone w pompy do piasku FA 105 – 208R napędzane silnikami o mocy 8,1 kW,
 • separator piasku typ II o przepustowości hydraulicznej do 50 m3;
 • pompownia ścieków surowych, wyposażona w 3 pompy FA 201 o wydajności 400 m3/h napędzane silnikami o mocy 25 kW każdy;
 • komora beztlenowa (adaptacja starego osadnika Imhoffa);
 • reaktory denitryfikacyjno – nitryfikacyjne o głębokości 3,95 m, posiadające komory denitryfikacji o pojemności 765 m3 i komory nitryfikacji 1810 m3 (każda);
 • osadnik wtórny radialny o średnicy 24 m;
 • stacja dmuchaw wyposażona w 4 dmuchawy produkcji AERZEN:
   • dwie GM-25S o wydajności do 20 m3/min, napędzane silnikiem elektrycznym o mocy 30 kW ,
   • dwie GM-80L o wydajności do 80 m3/min, napędzane dwubiegowymi silnikami elektrycznymi o mocy 95/115 kW;
 • pompownia osadu zawracanego, wyposażona w dwie pompy FA 201 o wydajności 360 m3/h napędzane silnikami o mocy 17 kW;
 • pompownia recyrkulacji wewnętrznej, wyposażona w 3 pompy FA25.32-238D o wydajności 450 m3/h napędzane silnikami o mocy 16 kW .


Created by tomek
Last modified 2006-12-21 13:39
 

Powered by Plone